1. Man walks into fun house. Man takes picture.
via Museum 2.0 View in High-Res

    Man walks into fun house. Man takes picture.

    via Museum 2.0

  2. Half a man

    afternoon photo break

    Thanks Rachael